ติดต่อเรา


- ชั้น 3 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.02-160-1310

- www.law.hs.ssru.ac.th, www.hs.ssru.ac.th, www.ssru.ac.th
05. 2018