โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (รุ่นที่ 2)

โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (รุ่นที่ 2)


โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (รุ่นที่ 2) จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องธานี โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


อาจารย์ไพบูลย์  ชูวัฒนกิจ  โทรศัพท์ 0 – 2160 – 1310    

อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

เอกสารและรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด 
 
05. 2018