โครงการกฤษฏีกาสัญจร

         

          วันนี้ (5 เมษายน 2559) สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดโครงการ “โครงการกฤษฎีกาสัญจร” โดยวิทยากรจากสำนักงานฯร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในด้านการจัดทำกฎหมาย และการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของนักกฎหมาย การสืบค้นข้อมูลในด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทางเลือกของผู้เรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ในการประกอบอาชีพ หรือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเส้นทางความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของนักกฎหมาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
05. 2018