เป้าหมาย วิสัยทัศน์


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 


เพื่อจัดการศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย เสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุดตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนักกฎหมาย
 
ความสำคัญ  

1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือ ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมาย
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์


วัตถุประสงค์

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์สำคัญที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
1.3.2 มีทักษะ ความรอบรู้ทางด้านวิชาการ และมีนิติวิธีในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
1.3.3 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้เหตุผลและวิจารณญาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.4 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม
1.3.5 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
05. 2018