อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์กมลวรรณ   อยู่วัฒนะ

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)  
          - หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
            (Head, Academics Law)
          - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์   
            (Lecturer of Law Program)

ประวัติการศึกษา (Education)   
          (อยู่ระหว่างการศึกษา) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
            (Attending)Doctor of Laws (LL.D) Ramkhamhaeng University
          นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
            Master of Laws (LL.M.) Ramkhamhaeng University
          นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
            Bachelor of Laws (LL.B.) Ramkhamhaeng University 
          - ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
            Certificate in International Trade Law Thammasat University

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/ การแต่งตำรา (Academic/ Research/ Publications)
          การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 286: กรณีศึกษาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2554
          ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2554
          มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2556

ติดต่อ (Contact)
          -  ชั้น 3 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1310 โทรสาร 0-2160-1285
             Floor 3 Building (36) Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University, 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.0-2160-1299 Fax. 0-2160-1285

e-mail : kamonwan.na @ssru.ac.th

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/kamonwan_na 
05. 2018